دکتر بابک علیجانی

                                                 شناسنامه سوابق آموزشي، پژوھشي و اجرايي
 ٨٧٢٢١ شماره نظام پزشکی
بابک نام
علیجانی نام خانوادگی
عیدی نام پدر
  – کد ملی
  – شماره شناسنامه
 ١٣٥٤ تاریخ تولد
اھواز محل تولد
نوروسرجری رشته تخصصی
رشت-  بیمارستان پورسینا-  دپارتمان جراحی مغزواعصاب-  تلفن: ٣٢٢٣٩٧٠ نشانی و تلفن محل کار
  – نشانی و تلفن منزل
 Drbabakalij@gmail.com پست الکترونیک
  – تلفن ھمراه
فعال وضعیت فعالیت

 

وضعیت استخدامی
ملاحظات تاریخ استخدام تاریخ آخرین ارتقا پایه مرتبه علمی نوع ھمکاری
 ١٣٨٩  ١٣٨٩ استادیار مشمول طرح ضریب k

 

سوابق تحصیلی
تاریخ اتمام تاریخ شروع محل تحصیل رشته تحصیلی عنوان درجه تحصیلی
 ١٣٨٠  ١٣٧٢ دانشگاه تھران پزشكي دکتری عمومی پزشکی
 ١٣٨٩  ١٣٨٤ دانشگاه تھران جراحی مغزو اعصاب تخصص جراحی مغزواعصاب

 

عنوان رساله ھا
عنوان رساله ھا
بررسی Outcome روشھای کمک ناباروری ،Gift,zift , Icsi (رساله دکتری عمومی)
بررسی ارتباط بین زاویه ھسته STN با خط میدساژیتال وزاویه Arc استریوتاکسی درنمای T2Coronal با نتایج حین عمل دربیماران پارکینسونی جراحی شده با DBS دربیمارستان رسول اکرم سال ٨٨-٨٦ (رساله تخصصی)

 

سوابق خدمت آموزشی
عناوین دروس تدریس شده مقطع تحصیلی تا

تاریخ

از

تاریخ

نام موسسه محل تدریس
بھداشت عمومی ١-٢  دکتری عمومی پزشکی ١٣٨٢ ١٣٨٠ دانشگاه علوم پزشکی ارتش
جراحی اعصاب (ترومای مغز)  دکتری عمومی پزشکی ١٣٩٠ ١٣٨٩ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
جراحی اعصاب وبیماریھای دژنراتیوستون فقرات  دکتری عمومی پزشکی ١٣٩٠ ١٣٨٩ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دستیاران تخصصی جراحی مغز

 

واعصاب

١٣٩٠ ١٣٨٩ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

شرکت دردوره ھای آموزشی و . . .
توضیحات تاریخ برگزاری محل برگزاری نام دوره نوع دوره
 ١٣٨٤ دانشگاه علوم پزشکی تھران  کارگاه روش تحقیق واصول آماری پژوھشی
 ١٣٨٩ دانشگاه علوم پزشکی گیلان کارگاه برگزاری امتحانات دستیاری ٣٦٠ درجه -Dops- OSCE آموزشی

 

راه اندازی ، تاسیس ، فعال سازی
توضیحات ھمکار(ان) زمان انجام نام موسسه یا واحد
فعالیت جھت تصویب وتدوین اساسنامه رشته نورواسپاین آقای دکتر مازیار آذر- دکتر خداکرم رستگار  ١٣٨٨ ھمکاری درتدوین رشته فلوشیپ نورواسپاین

 

طرح ھای تحقیقاتی مصوب
عناوین طرح ھا وپروژه ھای تحقیقاتی تا تاریخ از تاریخ نام موسسه محل پژوھش
عناوین تحقیقاتی مورد علاقه
عناوین تحقیقاتی

 

کتاب
نام ھمکار(ان) تاریخ انتشار نام ومشخصات محل انتشار تاریخ نگارش یا… نوع کتاب عنوان کتاب
دکتر مجید صادقی-  دکتر شروین مومنی-  دکتر میلاد میر اسماعیلی  ١٣٨٤ انتشارات سماط  ١٣٨٣ ترجمه اصول بیماریھای زنان دانفورث
دکتر محمدرضا امید ظھور-  دکترروزبه کاظمی  ١٣٨٢ انتشارات کتاب میر  ٨٢-١٣٨١ نگارش The First(مجموعه سئوالات امتحان دستیاری ، با پاسخ تشریحی)

 

مقالات چاپ شده در داخل
تاريخ نام ھمکار(ان) نام ناشر و محل انتشار زبان مقاله نام ومشخصات نشریه نوع مقاله عنوان مقاله
 ١٣٩٠ دکتر زھرا تقی پور-  دکتر نادرفریدونیان افشار-دکتر مژگان سخایی- دکتر فرنازایمانی دوره ١- شماره ٤-  ١٣٩٠ –

ISSN22286659

فارسی فصلنامه علمی پژوھشی بیھوشی-درد کارآزمایی بالینی بررسی میزان خونریزی در اعمال جراحی F PS با پیش داروی کلونیدین خوراکی
مھرماه  ١٣٨٩ دکتر مازیار آذر-  دکتر

کاظمی- دکتر روحانی

دوره ١٧ شماره ٧٦  مھرماه ١٣٨٩- 0920-1023ISSN فارسی مجله دانشگاه علوم پزشکی

(JIMUS)ایران

مطالعه مشاھده ای مقطعی بررسی اثر گامانایف رادیوسرجری در تومورھای گلوموس جوگولر در درمان

شده کلی سالھای ٨٤- ٨٦ درمرکز گامانایف ایران

 

مقالات چاپ شده در خارج
تاریخ نام ھمکار(ان) نام ناشر و محل انتشار زبان مقاله نام ومشخصات نشریه نوع مقاله عنوان مقاله
دکتر تھامی-   دکتر اکبریان-

دکتر مھربانی

سال چھارم – شماره ١٢ فارسی فصلنامه علوم مغزواعصاب ایران  Case Report سکته مغزی در گردش خون خلفی ناشی از مصرف متامفتاسین
دکتر پرورش ژورنال داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران انگلیسی  –  case series STNhole in parkinson

pateint

دکتر پرورش ژورنال داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران انگلیسی ژورنال داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران  case series image oratlas?  Real MRI what is the differnce in STN

target

دکتر پرورش- دکتر فرشته نژاد- دکتر بخشی  .vol24.Nol.may2010

pp35-42

انگلیسی  jimus vol 24 Retrospective  cross sectional anatomical situation of STN POINT  from midcomissural

-MCP- in parkinson disease  patients underwent DBS

 

مقالات در ھمایش ھا
نام ھمکار(ان) عنوان ھمایش یا کنفرانس ومحل برگزاری تاریخ چاپ یا ارائه نوع مقاله عنوان مقاله
دکتر یوسف زاده- دکتر آل نبی کنفرانس میان دوره جامعه جراحان اعصاب آذر ١٣٩٠ cross  sectional بررسی نقش نورواندوسکوپی در توسعه ھای حفره خلفی
دکتر بھرامی  در minimal invasive کنفرانس

 

ستون فقرات (کیش)

بھار ١٣٨٨  case report گزارش یک مورد اپیدرموئید تومور با درگیری کل نخاع (holo cord )

 

عضویت در مجامع
تا تاریخ از تاریخ شھر و کشور مبدأ نوع فعالیت موضوع فعالیت نام مجمع
 

 

١٣٨٩  

 

عضو انجمن نوراسپاین(جراحی ستون فقرات با گرایش نوروسرجری)

 

شرکت در انتشار مجلات
سمت نوع فعالیت نشریه تاریخ شروع فعالیت نام و نوع نشریه

 

سمت ھای علمی و اجرایی
توضیحات شماره و تاریخ ابلاغ تا

تاریخ

از

تاریخ

محل سمت و نوع فعالیت
مورخ ١٣٩٠/٠٦/٢٣ به شماره

٣/٧/٨٤٥٦/پ

 – ١٣٩٠ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ریاست بخش جراحی یک مغز واعصاب بیمارستان پورسینا
مورخ ١٣٩٠/١٠/٠٧ به شماره

٣/١/١٤٠٣٨/ب

 – ١٣٩٠ دانشگاه علوم پزشکی گیلان مسئول کمیته امتحانات دستیاری گروه جراحی مغز واعصاب

 

تشویق ھا و تقدیرھا و جوائز
نام و سمت مقام اعطاکننده محل دریافت علت دریافت تاریخ

دریافت

عنوان
وزیر بھداشت- خانم دکتر دستجردی وزارت بھداشت وآموزش پزشکی کسب رتبه اول بورد تخصصی  ١٣٨٩ رتبه اول بورد تخصصی جراحی مغز واعصاب

 

شرکت در کمیته ھا و شوراھای دانشگاه
توضیحات شماره و تاریخ ابلاغ تا تاریخ از تاریخ نام کمیته یا شورا

 

پایان نامه ھا
سمت در ارتباط با پایان نامه اسامی ھمکاران به ترتیب اولویت محل

انجام

تاریخ پایان تاریخ

شروع

نوع پایان نامه عنوان دوره تحصیلی تعداد عنوان پایان نامه

 

 

 

فهرست
Call Now Buttonتماس